Podstawowe dane

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, składającym się z ujednoliconego systemu stron w ogólnodostępnej sieci internetowej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznych.

linia

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach
44-186 Gierałtowice, ul Powstańców Śląskich 41

Tel.: 32 30 11 570,
Faks: 32 30 11 570 wew. 4
Strona internetowa: www.zspgieraltowice.pl
E-mail: zsp.gieraltowice@gmail.com

linia

NIP: 969-15-77-361
REGON: 241677960

linia

Redaktor BIP
Dyrektor placówki – mgr Urszula Cieślik

Tel.: 32 30 11 570,
Faks: 32 30 11 570 wew. 4

linia

Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP
są udostępniane na wniosek zainteresowanego.
Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) Szczegóły w tym miejscu.

linia

logo_bip_n
Strona główna BIP – www.bip.gov.pl

linia

Podstawa prawna Biuletynu Informacji Publicznej

Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) w myśl art. 4 nakłada m.in. na organy władzy publicznej obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Przepisy wykonawcze:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 10, poz.68)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

„Na podstawie art. 37 ust. 7 RODO informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Maciej Korzuch, mail:  biuro@protecton.pl