Prowadzone rejestry i ewidencje

Prowadzone rejestry oświatowe:

  • dzienniki zajęć
  • ewidencja wychowanków

Podstawa prawna ww. zbioru danych: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (z późn. zm.)

  • rejestr wypadków

Podstawa prawna ww. zbioru danych : § 50 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (z późn. zm.).

  • lokalna baza danych systemu informacji oświatowej

Podstawa prawna ww. zbioru danych: ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej.

Archiwum placówki:

Rodzaje dokumentów przechowywane w Archiwum:

  • Akta osobowe
  • Wychowanie podopiecznych
  • Księgowość
  • Płace
  • Organizacja

Dokumenty archiwalne udostępniane są na terenie przedszkola osobom upoważnionym, na ich wniosek.

Informacja o lokalizacji ww. rejestrów, ewidencji i archiwum placówki:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach
44-186 Gierałtowice, ul Powstańców Śląskich 41

Zasady udostępniania danych:

Udostępnianie danych odbywa się zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz na wniosek organu prowadzącego, nadzorującego i organów kontrolujących.

Informacje zawierające chronione dane osobowe udostępniane są po uprzednim zanonimizowaniu.

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (wzór).